Апрель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

   

КИШЛОКИ ТИЛЛОИ

 

 

 

 

 

Д. Дўстмухаммадов

 

 

 

КИШЛОКИ ТИЛЛОИ

 

 

(опера  иборат аз ду парда)

 

 

 

Муаллифони либретто:

 

 

М. Миршакар ва Н.Исломов

 

 

 

 

 

Мазмуни мухтасари операи «Ќишлоќи тиллої»

 

                                                        

 

                                                                 Намоиш 1

 

 

              Дар пораи хурди замини домани кўњ бародарон Наврўзбек ва Њайдарбек бо ёрии њамсояњо боѓ бунёд мекунанд. Зани Наврўзбек Руќиямоњ ва писари хурдашон Шарафљон низ дар он љо. Нињоли охиринро шинонда, дењќонон ид барпо мекунанд. Дар ављи шодмонї Бой, к ибо њар роње набошад, боѓи бародаронро аз худ карданист, пайдо мешавад.

 

                  Шодмонї тамом шу два њамсояњо пароканда шуданд. Њайдарбек мањбубааш Лайлї – хизматгордухтари Бойро нигарон аст.Лайлии аз мењнати вазнин ва тањќири хонаи Бой хеле хаста, ба Њайдарбек маслињат медињат, ки ба диёри бебою истисморгарон гурезанд.

 

                Вале Њайдарбек ўро тасаллї медињад, ки боѓашон месабзаду зиндагташон осудатар мегардад.

 

              Ношинос себ дар даст пайдо мешавад. Ў дар њасрати бахти гумгашта талх гириста, ба Наврўзбек дар бораи «Ќишлоќи тиллої», ки њама одамонаш бадавлату хушбахтанд, њикоят мекунад. Себро ба Наврўзбек дода, ў огоњ мекунад, кис еби сењрнок бояд аз даст ба даст гузарад. Бой онро азхуд карданї мешавад.

 

              Вай дар ѓазаб шуда, аз Наврўзбек ќарзњояшро  талаб мекунад. Ашк дар чашмон Наврўзбек Руќиямоњ аз ў мўњлат мехоњад, вале бой рањм надорад.

 

            Ѓайр аз тањкиру њасрат дар умри худ чизе надида, бародарон карор медињанд, ки ба љустуљўи  «Ќишлоќи тиллої» раванд.

 

                                                    

 

                                                             Намоиш 2

 

 

Сањнаи якум.

 

 

          Аз сарсонии зиёд монда шуда, Наврўзбеку Њайдарбек дам гирифтанї мешаванд. Гурўњи одамони мусаллањ онњоро дастгир карда, пеши роњбарашон – Сардор меоранд. Сардор Наврўзбеку  Њайдарбекро љосус пиндошта, ба овехтанишон фармон медињад. Вале пеш аз ин мефармояд, ки бародарон суруди хонанд. Суруди маба ёди Сардору одамони ў диёр ва зиндагии ќакшшоќонаашонро меорад. Сардор одамони ў диёр ва зиндагии ќакшшоќонаашонро меорад. Сардор наќл мекунад, ки онњо дењќонони оддиянд. Ба љустуљўї «Ќишлоќи тиллои» ваќти зиёде сарф карда, оќибат карор доданд, ки бахтро бо мубориза ба зидди истисмогарон ба даст оранд Вай бародаронро ба дастааш даъват мекунанд, аммол онњо рад намуда роњашонро давом медињанд.

 

            Баъди рафтани онба ќароргоњи ошўбгари аскарон њуљум мекунанд.

 

              

 

                                                           Сањнаи дуюм.

 

 

 

                   20 сол гузашт. Наврўзбеки хастаљон базўр бародари беморашро ба ѓор меорад. Баъд хоњиши ўро иљро карда, бу љустуљўї об меравад, вале баргашта бародарашро бељон мебинад.Вай ба таќдир лаънатњо хонда, гиряњо мекунад. Пири ќоматхамидаи танњо Наврўзбек дар охир «Ќишлоќи тиллои»-ро меёбад. Ў аз амалї гаштанї орзуяш шод аст, вале маълум шуд, ки ў ба дењаи худашон, ба љое, ки 20 сол пеш бо бародараш ба љустуљўї бахт рафта буд, омадааст. Ва ў дар байни одамони хўшбахти дења писараш Шарафљон ва наберааш Шарифљонро меёбад.

 

 

 

 

 

Сначала зайдите на смотреть фильмы, а потом обязательно зайдите сюда это стоит того